خوش آمدید به ایران ام تی ای

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما می توانید با ارسال محتوای خود و یا پاسخ دادن به محتوای موجود به این سایت کمک کنید. شما قادر خواهید بود مشخصات خود را سفارشی کنید، امتیازات اعتباری را به عنوان پاداش برای ارسال محتوا دریافت کنید، در عین حال با سایر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، و همچنین خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنید!

پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

GodFather

گزارش های هفتگی خبرنگار

250 ارسال در این موضوع قرار دارد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:BLACK_WOLF
 • رنک شما:1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟1هفته
 • لینک گزارشات:http://uploadboy.me/vdgjalqdycr2/gozarash.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)21

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AmirHS از84عدد  ss های شما 75 عدد تایید و 9 عدد رد شد!!حقوق شما : 225k
@mamad181 
از74 عدد  ss های شما 74 عدد تایید و 0 عدد ردشد!!   حقوق شما : 222K
@superkiller از 100 عدد  ss های شما 100 عدد تایید و 0 عدد ردشد!!  حقوق شما : 300K
@Amirmahdi از 21 عدد  ssهای شما 21 عدد تایید و 0 عددرد شد!!  حقوق شما : 63K
حقوق لیدر با توجه به بیشترین تعداد گزارش کار : 300K

 
حقوق این فکشن با لیدر : 1110000 

 

 •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:SiR_AmirReza
 • رنک شما:1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟1
 • لینک گزارشات:https9.picofile.comfile8332148184gozaresh_kar.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)67

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:rank 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟4
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/qcx4qhcy
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)16

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: Superkiller
 • رنک شما:2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟3
 • لینک گزارشات:   http://uplod.ir/cvdvjcq1tpwn/aplaod.rar.htm
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: alonehero
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 1
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8332224700/ss_forum.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 80

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در بازی؟AP_Hamed

رنک شما؟Rank 1

چند هفته خبرنگار بودید؟1

لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8332225034/NR.rar.html

تعداد فعالیت های شما ظبق شمارش دقیق:(شامل Live,Adو...)29

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Amirreza   از67عدد  ss های شما 65 عدد تاییدو 2 عدد رد شد!!حقوق شما :195k
@pocker021  از97عدد  ss های شما 97 عدد تایید و 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 291k
@mamad181  از16عدد  ss های شما 16 عدد تایید و 0 عدد رد شد!!حقوق شما :48k
@superkiller  از100عدد  ss های شما 100 عدد تایید و 0 عدد رد شد!!حقوق شما :300k
@.ariyanwolf. از44عدد  ss های شما 35 عدد تایید و 9 عدد رد شد!!حقوق شما :105k
@AloneHero از80عدد  ss های شما 80 عدد تایید و 0 عدد رد شد!!حقوق شما :240k
@.Hamed  از29عدد  ss های شما 29 عدد تایید و 0 عدد رد شد!!حقوق شما :87k

کسانی که گزارش کار نزاشته اند فکشن وارن دریافت میکنند!
حقوق
لیدر با توجه به بیشترین تعداد گزارش کار : 300k
حقوق این فکشن با لیدر: 1.566.000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:superkiller
 • رنک شما: Sub_leader
 • چند هفته خبرنگار بودید؟4
 • لینک گزارشات:  http://uplod.ir/tw3njx9zm79p/aplaod.rar.htm
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: AloneHero
 • رنک شما:  1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 2
 • لینک گزارشات:  گزارش کار
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 100

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: GuNNNeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 1
 • لینک گزارشات: لینک گزارش
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 73

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:rank 2
 • چند هفته خبرنگار بودید؟5
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/be2umh5u
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)46

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:AP_Hamed
 • رنک شما:1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟2
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8332839992/NR.rar.html
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)78

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@AloneHero  از100عدد  ss های شما 100 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 300k 
@superkiller
از100عدد  ss های شما 100 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 300k 
@Thor  از73عدد  ss های شما 73 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 219k
@mamad181
از46عدد  ss های شما 46 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 138k
@Hamed.
از78عدد  ss های شما 78 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 234k 

کسانی که گزارش کار نزاشته اند فکشن وارن دریافت میکنند!
حقوق
لیدر با توجه به بیشترین تعداد گزارش کار : 300k
حقوق این فکشن با لیدر:1.491.000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: GuNNNeR
 • رنک شما: 1
 • چند هفته خبرنگار بودید؟ 3
 • لینک گزارشات: لینک گزارشات
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...) 135

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:mamad0181
 • رنک شما:Rank 3
 • چند هفته خبرنگار بودید؟8
 • لینک گزارشات:https://files.fm/u/ju5pk7ys
  • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Live,Ad, و ...)20

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Thor  از135عدد  ss های شما 135 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 400k 
@MOHIX83
از97عدد  ss های شما 97 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما : 291k 
@mamad181
از20عدد  ss های شما 20 عدد تاییدو 0 عدد رد شد!!حقوق شما :  60k و شما یک Av دریافت خواهید کرد! 
@Amiralit84
از48عدد  ss های شما 45 عدد تاییدو 3 عدد رد شد!!حقوق شما : 135k  

کسانی که گزارش کار نزاشته اند فکشن وارن دریافت میکنند!
حقوق
لیدر با توجه به بیشترین تعداد گزارش کار : 400k
حقوق این فکشن با لیدر:1.286.000

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

مگا فوتر

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.

درباره ما

شما می توانید این محتوا را در داخل پنل خود در ویرایش قالب پیکربندی کنید.