رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

نام برگزار کننده جلسه: ahmadrezaet
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): جمعه 21 تیر 1398 ساعت 18
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: دوره قوانین جدید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: ahmadrezaet
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): جمعه 4 مراداد 1398 ساعت 17
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور و تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و مرور قوانین

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: MehdiPoweR
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 17 
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: آشنایی با بنده و مرور قوانین و گفتن نکات مهم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه: JackSparrow
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader)Sub_Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): پنج شنبه 14 شهریور 1398 ساعت 15
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و مرور برخی از قوانین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه: JackSparrow
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader)Sub_Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): پنج شنبه 21 شهریور 1398 ساعت 16
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...): داخل سرور
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و مرور برخی از قوانین

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

LordWolfs6874

Leader

98/06/29

ساعت 19

موضوع جلسه: آشنایی با لیدر جدید و قوانین جدید

هر کس نباشد FW میگیرد. 

 مکان HQ S.I

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeend
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/7/19 ساعت 16 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: آشنایی و مرور قوانین و مشخص کردن ساب لیدر

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/7/26 ساعت 15:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و مرور برخی از قوانین و بحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/03 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و بحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/10 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و تعیین ساب لیدر وبحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/17 ساعت 15:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و تعیین ساب دوم لیدر وبحث و گفت و گو درباره عواملی روزمره و برای بهبود وضعیت فکشن

 

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/24 ساعت 16:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/01 ساعت 17:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/08 ساعت 15:40 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/15 ساعت 15:20 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/22 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):Rank6(SubLeader)
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.l
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:سامان دادن به وضعیت کنونی فکشن

 

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ.SI
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: انتخاب ساب لیدر برای فکشن و مرور قوانین

ویرایش شده توسط Devil_M
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ.SI
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: انتخاب ساب لیدر برای فکشن و مرور قوانین

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):18:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:انتخاب ساب لیدر جدید(+ساب قبلی) و مرور قوانین

 

 • Like 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:انتخاب ساب لیدر جدید و مرور قوانین

ویرایش شده توسط Devil_M

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:SaCRiFyX
رنک برگزار کننده جلسه: (SubLeader (Rank6
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):21:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:مرور قوانین 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسهمرور قوانین و تقویت وضعیت فکشن

 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسهمرور قوانین و تقویت وضعیت فکشن و تعیین ساب لیدر جدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه:SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Sub Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): پنجشنبه ...ساعت 15:00..... 98/11/16
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ Si
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:مرور قوانین ، رفع مشکلات ، یادآوری برخی نکات

ویرایش شده توسط SHAYgan
 • Like 1
 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن