رفتن به مطلب
آی پی عددی جدید سرور: 77.237.73.6 | آی پی متنی: sv.iranmta.ir ×

پست های پیشنهاد شده

LordWolfs6874

Leader

98/06/29

ساعت 19

موضوع جلسه: آشنایی با لیدر جدید و قوانین جدید

هر کس نباشد FW میگیرد. 

 مکان HQ S.I

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeend
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/7/19 ساعت 16 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: آشنایی و مرور قوانین و مشخص کردن ساب لیدر

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/7/26 ساعت 15:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: رنک آپ و مرور برخی از قوانین و بحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/03 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و بحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/10 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و تعیین ساب لیدر وبحث و گفت و گو درباره عواملی برای بهبود وضعیت فکشن

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/17 ساعت 15:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و تعیین ساب دوم لیدر وبحث و گفت و گو درباره عواملی روزمره و برای بهبود وضعیت فکشن

 

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/8/24 ساعت 16:30 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/01 ساعت 17:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/08 ساعت 15:40 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

 • Haha 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/15 ساعت 15:20 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:TheWeeknd
رنک برگزار کننده جلسه/تمرین : Leader 
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):روز جمعه | درتاریخ 1398/9/22 ساعت 15:00 مکان : HQ S.I
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):داخل سرور|تیم اسپیک
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:  مرور برخی از قوانین و ساب لیدر جدید وبحث و گفت و گو درباره مشکلات فکشن و  اراعه راهکارهایی برای حل آنها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):Rank6(SubLeader)
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.l
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:سامان دادن به وضعیت کنونی فکشن

 

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ.SI
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: انتخاب ساب لیدر برای فکشن و مرور قوانین

ویرایش شده توسط Devil_M
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ.SI
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه: انتخاب ساب لیدر برای فکشن و مرور قوانین

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):18:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:انتخاب ساب لیدر جدید(+ساب قبلی) و مرور قوانین

 

 • Like 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

نام برگزار کننده جلسه:Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: (Leader (Rank7
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):15:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:انتخاب ساب لیدر جدید و مرور قوانین

ویرایش شده توسط Devil_M

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:SaCRiFyX
رنک برگزار کننده جلسه: (SubLeader (Rank6
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):21:00 5 شنبه
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:مرور قوانین 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسهمرور قوانین و تقویت وضعیت فکشن

 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه: Devil_M
رنک برگزار کننده جلسه: Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):  15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ S.I 
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسهمرور قوانین و تقویت وضعیت فکشن و تعیین ساب لیدر جدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


نام برگزار کننده جلسه:SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader): Sub Leader

زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت): پنجشنبه ...ساعت 15:00..... 98/11/16
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):HQ Si
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:مرور قوانین ، رفع مشکلات ، یادآوری برخی نکات

ویرایش شده توسط SHAYgan
 • Like 1
 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/11/24

ساعت 19:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین ، رفع مشکلات 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/12/01

ساعت 18:30
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین ، رفع مشکلات 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/12/08

ساعت 14:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین ، رفع مشکلات 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/12/15

ساعت 15:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین جدید ، رفع مشکلات ، بررسی رنک ها

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام و احترام 

به دلیل اصرار ممبر ها و یک سری مشکلات 

میتینگ به ساعت 18:00 موکول شد 

 در صورت حضور نداشتن در میتینگ یا تاخیر بیشتر از 10 دقیق یک اخطار اقلیتی دریافت خواهید کرد !

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/12/22

ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین جدید ، رفع مشکلات ، بررسی رنک ها

 

 ( در صورت حضور نداشتن در میتینگ یا تاخیر بیشتر از 10 دقیق یک اخطار اقلیتی دریافت خواهید کرد ! )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

SHAYgan
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):  

Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه 98/12/29

ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School Instructor
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

یادآوری برخی نکات ، مرور قوانین جدید ، رفع مشکلات ، بررسی رنک ها

 

 ( در صورت حضور نداشتن در میتینگ یا تاخیر بیشتر از 10 دقیقه یک اخطار اقلیتی دریافت خواهید کرد ! )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 25 آبان 1397 در 16:53، Parsa_AvengeR گفته است :

نام برگزار کننده جلسه:

RezaFarahfard 
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):

  Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه مورخ 1399/1/7

ساعت 14:45
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School و تیم اسپیک(اختیاری)
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه

مرور برخی قوانین،بررسی رنک آپ ها

---------------------------------------------------------------------------------------------

عدم حضور شما در این جلسه منجر به دریافت Fw میشود.

یا حق

 

ویرایش شده توسط RezaFarahfard

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

RezaFarahfard 
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):

  Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه مورخ 1399/1/14

ساعت 18:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School و تیم اسپیک(اختیاری)
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه

مرور برخی قوانین،بررسی رنک آپ ها

---------------------------------------------------------------------------------------------

عدم حضور شما در این جلسه منجر به دریافت Fw میشود.

یا حق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام برگزار کننده جلسه:

RezaFarahfard 
رنک برگزار کننده جلسه (Leader/Sub-Leader):

  Leader
زمان برگزاری جلسه (روز،ساعت):

پنجشنبه مورخ 1399/1/21

ساعت 20:00
محل برگزاری جلسه (تیم‌اسپیک،داخل سرور و...):

HQ School
هدف و موضوعات مورد بررسی در این جلسه

مرور برخی قوانین،بررسی رنک آپ ها،بیان نکاتی مربوط به گزارش کار و ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

عدم حضور شما در این جلسه منجر به دریافت Fw میشود.

یا حق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...

اطلاعات مهم

قوانین انجمن