74 ارسال در این موضوع قرار دارد

سرباز گاردملی محترم @Sina22 13عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 26.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

 

سرباز گاردملی محترم @Zanjiri 85عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 170.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Sina22

26 هزار دلار تایید شد

@Zanjiri

170هزار دلار تایید شد

 

تمامی حقوق ها به لیدر تحویل داده شد

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 1
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8307151242/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...): 39

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   39 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 78.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:ehsangh
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات:http://s9.picofile.com/file/8307737834/screenshots.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)14

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:NitroEx
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟2
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8307749534/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)52
پسند شده توسط 1 کاربر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @ehsanghamnavaz   14 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 28.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
 

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   52  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 104.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ehsanghamnavaz

28 هزار دلار تایید شد

@NitroEx

104 هزار دلار تایید شد

تمامی حقوق های شما به لیدر تحویل داده شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 2
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 3
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8308349568/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 102
پسند شده توسط 1 کاربر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   100  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 200.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
<< 2 عکس شما  خاطر سقف عکس ها رد شد (هر هفته 100 عکس) >>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@NitroEx

200 هزار دلار تایید شد

تمامی حقوق های شما به لیدر تحویل داده شد

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: 3
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 4
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8308957976/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 86

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارسال شده در (ویرایش شده)

نام شما در بازی: OvErLoRd

ویرایش شده در توسط overlord

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرباز گاردملی محترم @overlord   58 عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 116.000$>> هریک عددعکس: 2.000$
 

سرباز گاردملی محترم  @NitroEx   85  عدد عکس های شما مورد تایید قرار گرفت.

<< حقوق دریافتی قانونی شما: 170.000$>> هریک عددعکس: 2.000$

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@overlord

116 هزار دلار تایید شد

@NitroEx

170هزار دلار تایید شد

 

تمامی حقوق های شما به لیدر تحویل داده شد

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 5
 • لینک گزارشات: http://s9.picofile.com/file/8309559900/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 41

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی @NitroEx  41 عدد از عکس های شما مورد تایید بود.

-شما 82000$ حقوق دریافت خواهید کرد. موفق باشید.

 

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: OvErLoRd
 • رنک شما: 3
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 2 ماه
 • لینک گزارشات:http://uplod.ir/26oiynlnj2dj/gozaresh_kar_OvErLoRd.rar.htm
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: 75
 • ملاحظات: 2 تا از ss ها 4 تا حساب میشن چون تو یکیش دو تا ارست کردم تو یکی دیگشم 2 تا رابر با هم زدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@NitroEx

82 هزار دلار تایید شد.

تمامی حقوق ها به لیدر تحویل داده شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن @overlord
شما به دلیل خارج شدن از فکشن حقوقی دریافت نمی کنید و گزارش کار شما رد شد!

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 6
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8310122250/NitroEx.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 27

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی: NitroEx
 • رنک شما: Sub-Leader
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟ 6
 • لینک گزارشات: http://s8.picofile.com/file/8310130892/GozareshKar.rar.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...) 27
  به دلیل اینکه گذارش قبلیم به دلیل بالا بودن حجم رد شد دوباره اپلود کردم و این 1مپ بیشتر حجم نداره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عضو محترم گارد ملی  @NitroEx
 تعداد  12 عکس از شما مورد تایید قرار گرفت، و سعی کنید بیشتر به تاریخ های اسکیرین دقت کنید.
-شما 24000$ حقوق دریافت خواهید کرد.

امضا AliSa

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در بازی:alireza99
 • رنک شما:1
 • چند هفته در  گارد ملی بوده اید؟1
 • لینک گزارشات:http://s8.picofile.com/file/8310730984/New_folder_3_.zip.html
 • تعداد فعالیت های شما طبق شمارش دقیق: (شامل Arrest , Kill Rober و ...)36

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر